• NewOrigin
  • Kontaktujte nás
    info@srz-zahorie.sk
    Po a Str: 16:00 - 18:00
  • Môj profil
  • 9 ks
    za 835.00 €

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina

ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209

1947/624/19-Sekr.

S M E R N I C A

o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

ÚČINNOSŤ

od 1. januára 2020 - 1 -

Článok I. OBSAH

- 1 - Článok I OBSAH

- 2 - Článok II Výklad pojmov a skratiek

- 2 - Článok III Zápisné

- 3 - Článok IV Členský preukaz

- 3 - Článok V Členské príspevky

- 4 - Článok VI Povolenie na rybolov a Známky vymedzujúce rozsah povolení na lov rýb

- 5 - Článok VII Povolenie na rybolov a Známky vydávané OZ SRZ

- 6- Článok VIII Povolenie na rybolov a Známky vydávané Sekretariátom

- 6 - Článok IX Stanovenie cien Známok

- 7 - Článok X Povolenie na rybolov na reprezentačné účely, pre rybárskych hospodárov a čestných členov SRZ

- 7 - Článok XI Povolenie na rybolov so Známkou Miestne povolenia na kaprové vody alebo lipňové vody alebo pstruhové vody

- 8 - Článok XII Povolenie na rybolov so Známkou zväzové povolenie na rybolov

- 9 - Článok XIII Povolenie na rybolov so Známkou hosťovacie povolenie na rybolov

- 9 - Článok XIV Povolenie na rybolov so Známkou povolenie na lov hlavátky

- 10 - Článok XV Povolenie na rybolov so Známkou zvláštne povolenie

- 10 - Článok XVI Vydávanie duplikátov

- 11 - Článok XVII Všeobecné zásady

- 11 - Článok XVIII Príjmy a odvody finančných prostriedkov

- 12 - Článok XIX Použitie finančných prostriedkov za vydané povolenia na rybolov

- 13 - Článok XX Rybársky poriadok

- 13 - Článok XXI Rybársky lístok

- 14 - Článok XXII Záverečné ustanovenia

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu:

Článok II. Výklad pojmov a skratiek

1. Zápisné je poplatok, ktorý sa platí pri vzniku členstva v SRZ, a ktorého zaplatenie, spolu s členským príspevkom na príslušný kalendárny rok, sa potvrdzuje vydaním členského preukazu.

2. Členský preukaz je dokladom o členstve v SRZ, ktorým sa preukazuje člen Slovenského rybárskeho zväzu.

3. Členská známka je interná zväzová cenina, ktorá sa nalepuje do členského preukazu a potvrdzuje členstvo v SRZ.

4. Členský príspevok je poplatok za členstvo v SRZ, ktorý sa platí raz ročne. Jeho zaplatenie sa potvrdzuje členskou známkou.

5. Tlačivo „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ je brožúra, do ktorej sa nalepujú známky, ktoré obsahujú údaje o platnosti a rozsahu povolenia slúži na zaznamenávanie dochádzky k vode a úlovkov. Tlačivo sa vydáva samostatne pre kaprové vody, lipňové vody, pstruhové vody, čereňové a zvláštne. Tlačivo s nalepenou známkou sa považuje za verejnú listinu.

6. „Známka“ je interná zväzová cenina, ktorá určuje rozsah povolenia na lov rýb.

7. Rybársky lístok je verejná listina, ktorá je vydávaná v zmysle zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

8. Rybársky poriadok je tlačivo, v ktorom sú upravené najmä podmienky lovu rýb a zoznam a charakteristika príslušných rybárskych revírov.

9. Pod „OZ SRZ“ sa rozumie organizačná zložka Slovenského rybárskeho zväzu.

10. Pod „SRZ“ sa rozumie Slovenský rybársky zväz.

11. Revírom Rady SRZ je rybársky revír, ktorý obhospodaruje Rada SRZ.

Článok III. Zápisné

1. Fyzická osoba, ktorá dosiahla 18 rokov veku a bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo výške o ktorej rozhoduje pre nadchádzajúci kalendárny rok výbor OZ SRZ. –predpokladám že suma sa čerpala prehľadov zápisného organizačných zložiek

2. Fyzická osoba do dovŕšenia 6 rokov veku, ktorá bola prijatá za člena SRZ, zápisné neplatí.

3. Fyzická osoba od 6 rokov veku do 14 rokov vrátane, ktorá bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo výške o ktorej rozhoduje pre nadchádzajúci kalendárny rok výbor OZ SRZ. - 3 -

4. Fyzická osoba od 15 rokov veku do 17 rokov vrátane, ktorá bola prijatá za člena SRZ, je povinná zaplatiť zápisné vo výške o ktorej rozhoduje pre nadchádzajúci kalendárny rok výbor OZ SRZ.

5. Prestup z jednej do inej OZ SRZ bez prerušenia členstva je možný len na základe písomnej žiadosti člena, po vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene v evidencii členstva sa poznamená v členskom preukaze člena zväzu.

6. Pri prestupe z jednej do druhej organizačnej zložky SRZ, člen SRZ zápisné neplatí.

7. Finančné prostriedky získané ako zápisné zostávajú prostriedkami OZ SRZ.

Článok IV. Členský preukaz

1. Dokladom preukazujúcim členstvo v SRZ je členský preukaz. V členskom preukaze sa uvádzajú osobné údaje člena a je v ňom umiestnená fotografia člena SRZ.

2. V prípade čestných členov SRZ, členský preukaz je nahradený preukazom čestného člena.

3. Členské preukazy zabezpečuje a dodáva OZ SRZ, na základe ich písomnej objednávky, Sekretariát Rady SRZ (ďalej len „Sekretariát“).

Článok V. Členské príspevky

1. Členský príspevok platí člen SRZ raz za rok. Výšku členského príspevku člena SRZ určí príslušná OZ SRZ vo vlastnej pôsobnosti. Členský príspevok je jednotný pre všetkých dospelých členov príslušnej OZ SRZ, v rozpätí stanovenom Radou SRZ.

2. Fyzická osoba do 14 rokov veku vrátane, je povinná zaplatiť členský príspevok najmenej vo výške 1 Eur.

3. Fyzická osoba od 15 rokov do 17 rokov veku vrátane, je povinná zaplatiť členský príspevok najmenej vo výške 17 Eur.

4. Každý člen SRZ je povinný zaplatiť členský príspevok stanovený príslušnou OZ SRZ najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. To sa týka aj členov, ktorým v danom kalendárnom roku uplynie doba prerušenia členstva. Členský príspevok sa považuje za včas zaplatený aj vtedy, ak bol príkaz na úhradu členského príspevku zrealizovaný alebo úhrada poštovou poukážkou zrealizovaná najneskôr 31. marca príslušného kalendárneho roka. Spôsob úhrady (hotovostný, resp. bezhotovostný) si určí príslušná OZ SRZ.

5. V prípade ak člen požiadal o prerušenie členstva do 31.3., v príslušnom kalendárnom roku členské neplatí.

6. Zaplatenie členského príspevku sa vyznačí v členskom preukaze člena SRZ nalepením členskej známky pre príslušný kalendárny rok a jej opatrením pečiatkou a podpisom štatutárnym zástupcom poverenej osoby OZ SRZ. Uvedené sa nevzťahuje na čestných členov.

7. Rozpätie hodnoty členských príspevkov stanovuje Rada SRZ vo forme Prehľadu druhov a cien členských príspevkov, povolení na rybolov a odvodov pre príslušný kalendárny rok určuje Rada SRZ. - 4 -

8. Členské známky pre OZ SRZ dodáva, na základe ich písomnej objednávky doručenej v stanovenom termíne pre nasledujúci rok, Sekretariát.

9. Fyzická osoba, ktorej členstvo v SRZ zaniklo v dôsledku nezaplatenia členského príspevku do 31. marca bežného roka, a ktorá požiada o obnovenie členstva v SRZ, je povinná podať prihlášku, zaplatiť zápisné a členský príspevok. To neplatí, ak nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku bolo z preukázateľných závažných dôvodov odpustené do konca bežného roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

10. Čestní členovia SRZ sú od platenia členských príspevkov oslobodení.

11. Mimoriadna členská známka (na výnimočné udalosti SRZ), na základe schválenia Radou SRZ, je záväzná pre všetkých členov SRZ, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Výšku stanovuje Rada SRZ.

Článok VI. Povolenie na rybolov a Známky vymedzujúce rozsah povolení na lov rýb

1. OZ SRZ je povinná vydať každému svojmu členovi „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ (ďalej len „Povolenie na rybolov“) pri zaplatení členského príspevku, vrátane členov mladších ako 6 rokov, ktorí členské príspevky neplatia. OZ SRZ nie je povinná vydať Povolenie na rybolov členovi, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie nevydanie povolenia na rybolov, dočasné vylúčenie z členstva alebo uložený zákaz činnosti výkonu rybárskeho práva na základe rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní.

2. Povolenie na rybolov má formu brožúry, do ktorej sa pri jeho vydaní, zaznamenajú osobné údaje člena SRZ, a to meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia, uvedie sa dátum vydania a podpis osoby poverenej štatutárnym orgánom spolu s pečiatkou OZ SRZ, ktorá Povolenie na rybolov vydala. Vydávajú sa tieto druhy Povolení na rybolov „Povolenie na pstruhové vody“, „Povolenie na lipňové vody“, „Povolenie na kaprové vody“, „Povolenie na lov čereňom“, „Zvláštne povolenie“ a „Povolenie na lov hlavátky podunajskej“.

3. Povolenie na rybolov sa vydáva v predpísanej forme na príslušný kalendárny rok. Do Povolenia na rybolov sa nalepí známka, ktorá vymedzí rozsah platnostia(ďalej aj „Známka“). Nalepením Známky sa Povolenie na rybolov považuje za verejnú listinu v zmysle § 12 ods. 11 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

4. Miesto pre nalepenie Známky „Hosťovacie povolenie na rybolov“ pre členov SRZ sa nachádza v osobitnej časti tohto Povolenia.

5. Súčasťou Povolenia na rybolov je vzor zapisovania, prepočítavacia tabuľka s ďalšími doplňujúcimi informáciami a upozorneniami.

6. Známka je opatrená ochrannými prvkami a lepí sa do Povolenia na rybolov podľa tejto smernice. Iný druh Známky je neplatný. Na každej Známke je uvedený druh, cena, príslušný kalendárny rok, poradové číslo a znak SRZ, s výnimkou Známok „Hosťovacieho povolenia“.

7. Každá Známka, ktorá sa nalepí do Povolenia na rybolov, musí byť opatrená pečiatkou OZ SRZ a podpisom rybárskeho hospodára alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby.

8. Druhy a ceny jednotlivých Známok schvaľuje Rada SRZ.

9. OZ SRZ si objednávajú požadované množstvá Povolení na rybolov a Známok na Sekretariáte v stanovenom termíne. - 5 -

10. Sekretariát zabezpečí vydávanie Povolení na rybolov, členských známok a Známok pre OZ SRZ v stanovenom termíne pre nasledujúci kalendárny rok.

11. OZ SRZ a Sekretariát sú povinné o vydaných Povoleniach, členských známkach a Známkach, ako aj o zásobách na sklade, viesť prehľadnú evidenciu.

Článok VII. Povolenie na rybolov a Známky vydávané OZ SRZ

1. OZ SRZ vydávajú svojim členom tieto druhy Známok:

a) miestne povolenie na kaprové vody, miestne povolenie na pstruhové vody, miestne povolenie na lipňové vody,

b) zväzové povolenie na kaprové vody, zväzové povolenie na lipňové vody,

c) povolenie na lov hlavátky, ktorých počet je limitovaný,

d) miestne povolenie na kaprové vody na reprezentačné účely, miestne povolenie na pstruhové vody na reprezentačné účely, miestne povolenie na lipňové vody na reprezentačné účely,

e) hosťovacie povolenie denné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

f) hosťovacie povolenie denné na lipňové vody na Orava II,

g) hosťovacie povolenie týždenné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

h) hosťovacie povolenie denné na Gôtovany,

i) hosťovacie povolenie denné alebo ročné na VVN Bešeňová „chyť a pusť,“

j) hosťovacie povolenie denné alebo ročné na VN Palcmanská Maša „Dedinky“.

2. OZ SRZ vydávajú členom iných OZ SRZ tieto druhy Známok:

a) hosťovacie miestne povolenie denné na kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,

b) hosťovacie miestne povolenia denné na pstruhové vody na 1 revír OZ SRZ,

c) hosťovacie miestne povolenia denné na lipňové vody na 1 revír OZ SRZ,

d) hosťovacie miestne povolenia týždenné na kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,

e) povolenia uvedené v bode 1 písm. f) až j),

f) zväzové povolenie na kaprové vody, zväzové povolenie na lipňové vody,

g) miestne povolenie na kaprové vody, miestne povolenie na pstruhové vody, miestne povolenie na lipňové vody, na rybárske revíry OZ SRZ, ktorá povolenie vydala (vydanie tejto Známky nie je nárokovateľné).

3. OZ SRZ vydávajú nečlenom SRZ tieto druhy Známok:

a) hosťovacie miestne povolenie denné na kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,

b) hosťovacie miestne povolenie denné na pstruhové vody na 1 revír OZ SRZ,

c) hosťovacie miestne povolenie denné na lipňové vody na 1 revír OZ SRZ,

d) hosťovacie miestne povolenie týždenné na kaprové vody na 1 revír OZ SRZ,

e) povolenie na lov hlavátky,

f) hosťovacie povolenie denné na VVN Bešeňová,

g) povolenia uvedené v bode 1 písm. g) až i).

4. Nečlen SRZ, ktorý si chce zakúpiť povolenie na rybolov, je povinný predložiť platný rybársky lístok. - 6 -

Článok VIII. Povolenie na rybolov a Známky vydávané Sekretariátom

1. Sekretariát Rady SRZ vydáva členom SRZ tieto druhy povolení na rybolov:

a) zväzové povolenie na kaprové vody, zväzové povolenie na lipňové vody,

b) hosťovacie povolenie týždenné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

c) hosťovacie povolenie denné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

d) hosťovacie povolenie denné na pstruhové vody na 1 revír Rady SRZ,

e) hosťovacie povolenie denné na lipňové vody na 1 revír Rady SRZ,

f) hosťovacie povolenie denné na rybársky revír Gôtovany,

g) hosťovacie povolenie denné alebo ročné na VN Palcmanská Maša „Dedinky“,

h) hosťovacie povolenie denné alebo ročné na VVN Bešeňová,

i) povolenie na lov hlavátky na rybárskych revíroch Rady SRZ,

j) povolenie na lov čereňom

k) zvláštne povolenie pre členov SRZ, nevzťahuje sa na lov hlavátky,

l) povolenie na reprezentačné účely.

2. Sekretariát Rady SRZ vydáva nečlenom SRZ tieto druhy povolení na rybolov:

a) hosťovacie povolenie denné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

b) hosťovacie povolenie denné na pstruhové vody na 1 revír Rady SRZ,

c) hosťovacie povolenie denné na lipňové vody na 1 revír Rady SRZ,

d) hosťovacie povolenie týždenné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

e) hosťovacie povolenie denné na rybársky revír Gôtovany,

f) hosťovacie povolenie denné na VVN Bešeňová,

g) povolenie na lov hlavátky, ktorého počet je limitovaný,

h) zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ, nevzťahuje sa na lov hlavátky.

3. Pri vodných nádržiach Rady SRZ vydávajú poverení predajcovia povolení na rybolov tieto povolenia:

a) hosťovacie povolenie denné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

b) hosťovacie povolenie denné na pstruhové vody na 1 revír Rady SRZ,

c) hosťovacie povolenie denné na lipňové vody na 1 revír Rady SRZ,

d) hosťovacie povolenie týždenné na kaprové vody na 1 revír Rady SRZ,

e) hosťovacie povolenie denné alebo ročné na VN Palcmanská Maša „Dedinky“,

f) hosťovacie povolenie denné alebo ročné na VVN Bešeňová,

g) povolenia pre nečlenov SRZ na revíry Rady SRZ.

4. Podmienkou vydania Známky členom SRZ je predloženie členského preukazu, Povolenia na rybolov a platného rybárskeho lístka. Podmienkou vydania povolenia nečlenom SRZ je predloženie platného rybárskeho lístka.

Článok IX. Stanovenie cien Známok

1. Pri schvaľovaní cien Známky miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd sa prihliada najmä na rozdielne podmienky jednotlivých OZ SRZ, na výkon rybárskeho práva, rozsah vodnej plochy v - 7 -

obhospodarovaní a aj jej zarybňovanie. Získané prostriedky za predaj Známok musia byť použité výlučne na zarybnenie a ochranu rybárskych revírov. V prípade splnenia zarybňovacieho plánu všetkých rybárskych revírov príslušnej OZ SRZ, je možné na základe uznesenia výboru OZ SRZ alebo Rady SRZ časť takto získaných prostriedkov použiť na označenie, údržbu, úhradu nájomného za rybársky revír a na nadobudnutie rybárskych revírov do vlastníctva OZ SRZ alebo Rady SRZ.

2. Pre stanovenie ceny Známky miestneho povolenia je nutné zohľadniť rozsah zarybňovania, množstvo úlovkov za predchádzajúci rok, úživnosť rybárskeho revíru ako i množstvo vydaných Povolení na rybolov a Známok. Každá OZ SRZ si určí výšku ceny Známky miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd v rozsahu uvedenom v „Prehľade“, v rozpätí schválenom Radou SRZ pre príslušný rok.

3. Každá OZ SRZ si môže určiť najviac dve ceny Známky miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd v rozpätí schválenom Radou SRZ pre príslušný rok. Povolenie s nižšou cenou je určené pre zvýhodnenú kategóriu členov OZ SRZ. O rozsahu a podmienkach zaradenia do zvýhodnenej kategórie rozhodne výbor OZ SRZ. Ostatní členovia OZ SRZ sa považujú za kategóriu členov bez zvýhodnenia a je pre nich určená Známka miestneho povolenia s vyššou cenou.

4. OZ SRZ určené výšky cien Známok na jednotlivé druhy vôd musia byť jednotné pre každú z kategórií členov príslušnej OZ SRZ.

5. OZ SRZ nemôže vydať jednému členovi viac ako jeden kus Známky rovnakého druhu. Za rovnaký druh sa nepovažujú Známky miestne povolenia z rôznych OZ SRZ.

6. Povolenie na rybolov na reprezentačné účely, pre rybárskych hospodárov a čestných členov SRZ

7. OZ SRZ vydajú rybárskym hospodárom, ktorí boli vymenovaní do funkcie ,0 príslušným orgánom verejnej správy, Známku - miestne povolenie na rybolov bezplatne. Odvod z takto vydaných Známok sa neodvádza.

8. Rybársky hospodár je povinný viesť záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na príslušnom Povolení na rybolov.

9. Sekretariát vydáva osobám, ktorým bolo udelené čestné členstvo v SRZ ako najvyššie zväzové vyznamenanie, a ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka, zvláštne Povolenie na rybolov bezplatne.

10. Sekretariát môže vydávať na základe schváleného uznesenia Rady SRZ reprezentačné Povolenia na rybolov z „Fondu SRZ – Rada“, o ktorých vedie podrobnú evidenciu. Reprezentačné Povolenie na rybolov obsahuje dve Známky v zložení Známka miestne povolenie na kaprové, pstruhové alebo lipňové vody v najnižšej nominálnej hodnote a Známka zväzové povolenia na kaprové vody alebo zväzového povolenia na lipňové vody. Vo väčšine prípadov sa vydávajú spolu s Povolením na rybolov, ktoré je opečiatkované okrúhlou pečiatkou SRZ – Rada Žilina a podpísané povereným pracovníkom Sekretariátu. Platnosť reprezentačného Povolenia na rybolov je na rybárskych revíroch príslušnej OZ SRZ a rybárskych revíroch zaradených vo zväzovom kaprovom rybárskom poriadku alebo vo zväzovom lipňovom rybárskom poriadku, pričom držiteľ musí mať zaplatený členský príspevok v príslušnej OZ SRZ.

Článok X. Povolenie na rybolov so Známkou Miestne povolenia na kaprové vody alebo lipňové vody alebo pstruhové vody

1. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody alebo lipňové vody alebo pstruhové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Povolení na rybolov, oprávňuje držiteľa na rybolov vo vodách obhospodarovaných OZ SRZ, ktorá povolenie vydáva. Ak OZ SRZ uzavreli dohodu o spoločnom - 8 -

obhospodarovaní rybárskych revírov podľa § 11 ods. 15 Stanov SRZ, rozširuje sa rozsah Povolenia na rybolov aj na rybárske revíry podľa tejto dohody.

2. Známka Miestneho povolenia na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.

3. Známka Miestne povolenia na lipňové vody alebo pstruhové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.

4. Známka Miestne povolenia na pstruhové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť Povolenia na rybolov končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb požiadať o vydanie ďalšieho povolenia. O vydaní ďalšieho povolenia rozhodne výbor OZ.

5. V prípade, že loviaci vyplní celý záznam o dochádzke k vode v Tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ , OZ SRZ v ktorej je člen mu vydá ďalšie Povolenie na rybolov bez známky, v ktorom vyznačí, že platí len s Povolením na rybolov č....(číslo z miestnej známky na vypísanom Povolení) Loviaci musí mať v takomto prípade obidve Povolenia na rybolov vždy pri sebe.

Článok XI. Povolenie na rybolov so Známkou zväzové povolenie na rybolov

1. Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v Tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ rozširuje platnosť Povolenia na rybolov na všetky kaprové vody (rybárske revíry Rady SRZ a vybrané rybárske revíry OZ SRZ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“.

2. Známka podľa ods. 1 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov pre kaprové vody s nalepenou Známkou - miestne povolenie na kaprové vody vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody, môže byť Známka vydaná v samostatnom tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na vody kaprové.

3. Známka Zväzové povolenie na kaprové vody nalepená v súlade s touto smernicou v tlačive „Povolenia na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ pre vody kaprové neoprávňuje držiteľa povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb ako prislúchajúcich na jedno povolenie. - 9 -

4. Známka Zväzové povolenie na lipňové vody nalepená v súlade s touto smernicou v tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ platí na všetky lipňové vody (rybárske revíry Rady SRZ a vybrané rybárske revíry OZ SRZ ), ktoré sú zahrnuté v „Rybárskom poriadku pre držiteľov zväzových lipňových povolení na rybolov na rybárskych revíroch SRZ“.

5. Známka podľa ods. 4 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenia na lipňové vody vydané OZ SRZ, ktorá obhospodaruje lipňové vody. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové alebo pstruhové vody, môže byť Známka vydaná v samostatnom tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na vody lipňové.

6. Známka Zväzové povolenie na lipňové vody nalepená v súlade s touto smernicou v tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ na vody lipňové neoprávňuje držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac kusov rýb prislúchajúcich ako na jedno povolenie.

Článok XII. Povolenie na rybolov so Známkou hosťovacie povolenie na rybolov

1. Hosťovacie povolenia na rybolov sú denné na všetky vody (kaprové, pstruhové, lipňové) a týždenné na kaprové vody. Dĺžka platnosti je určená na Známke hosťovacieho povolenia.

2. Známka podľa ods. 1 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na kaprové vody vydané OZ SRZ. Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len lososové vody - Liptovský Hrádok, Dobšiná, Medzev, Nálepkovo a Švedlár, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na pstruhové vody alebo miestne povolenie na lipňové vody, vydaného týmito OZ SRZ.

3. Počet Známok hosťovacích povolení, ktorý má byť vydaný na rybárske revíry OZ SRZ pre príslušný kalendárny rok, schvaľuje výbor tejto OZ SRZ. Vydanie hosťovacieho povolenia na rybolov nie je nárokovateľné.

4. Hosťovacie povolenie denné je platné do 24.00 hod. dňa, na ktorý bola vydaná Známka. Hosťovacie povolenie týždenné je platné 7 dní, vrátane vyznačeného dňa, od ktorého bola vydaná Známka.

5. Známka podľa ods. 4 môže byť vydaná len členovi SRZ, ktorý je držiteľom Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenia na lipňové vody vydané OZ SRZ (Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Žilina, Prievidza, Podbrezová, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Humenné, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Orlov, Vranov nad Topľou). Členom OZ SRZ, ktoré obhospodarujú len kaprové alebo pstruhové vody môže byť, môže byť Známka vydaná, ak sú držiteľmi Povolenia na rybolov s nalepenou Známkou - miestne povolenie na pstruhové vody alebo miestne povolenie na kaprové vody.

6. Hosťovacie povolenie pre nečlena SRZ má formu brožúry, na ktorej je uvedené meno a priezvisko držiteľa, trvalé bydlisko, dátum platnosti, názov, číslo rybárskeho revíru a pečiatka s podpisom rybárskeho hospodára, alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby alebo predajcu povolení.

Článok XIII. Povolenie na rybolov so Známkou povolenie na lov hlavátky

1. Povolenie na lov hlavátky je vydávané formou brožúry a platí na 10 vychádzok v jednom kalendárnom roku pre členov SRZ aj pre nečlenov SRZ. Pre lov hlavátky platí osobitný rybársky poriadok. V jednom kalendárnom roku si oprávnený na lov hlavátky smie privlastniť len jednu hlavátku. Po jej ulovení a privlastnení jeho lov v príslušnom roku končí. - 10 -

2. OZ SRZ sú povinné rešpektovať limity povolení na lov hlavátky každoročne schvaľované Radou SRZ, stanovené podľa zarybnenia predchádzajúceho roka.

3. Povolenie na lov hlavátky sa vzťahuje na jeden alebo všetky rybárske revíry s výskytom hlavátky OZ SRZ, ktorá povolenie vydala alebo na jeden revír Rady SRZ.

4. Rybárskemu hospodárovi SRZ na rybárskych revíroch s výskytom hlavátky, v ktorých funkciu vykonáva, môže byť vydané povolenie na lov hlavátky od príslušnej OZ SRZ na reprezentačné účely v rámci celkového limitu na lov hlavátky schvaľovaných Radou SRZ.

Článok XIV. Povolenie na rybolov so Známkou zvláštne povolenie

1. Známka zvláštne povolenie pre členov SRZ je vydaná v samostatnom tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ – zvláštne povolenie a je platná na všetkých lovných revíroch Rady SRZ a môže byť vydané len členovi SRZ a nalepuje sa . Podmienkou vydania Známky zvláštne povolenie je potvrdenie OZ SRZ, ktorej je žiadateľ členom, že má splnené členské povinnosti pre príslušný kalendárny rok. Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa ktoréhoľvek druhu z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si člen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie Povolenie na rybolov.

2. Známka zvláštne povolenie pre nečlenov SRZ je vydaná v samostatnom tlačive „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ – zvláštne povolenie a je platná na všetkých lovných revíroch SRZ. Zvláštne povolenie oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku, spolu maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí. Na toto povolenie nie je možné ďalej loviť žiadne iné ryby ani formou „chyť a pusť“. V prípade záujmu si nečlen SRZ môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť ďalšie povolenie.

3. Vydanie Povolenia na rybolov so Známkou zvláštne povolenie nie je nárokovateľné.

Článok XV. Vydávanie duplikátov

1. Za poškodený, stratený alebo odcudzený členský preukaz vydáva OZ SRZ duplikát-členský preukaz s nalepenou členskou známkou opatrenou pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu OZ SRZ alebo poverenej osoby s označením DUPLIKÁT. OZ SRZ je povinná dokladovať Rade SRZ vydanie duplikátu zaslaním zápisu o poškodení alebo strate členského preukazu, ktorý vyhotovuje príslušná OZ SRZ alebo zaslaním zápisu od príslušného policajného orgánu o odcudzení členského preukazu. Zdokladované vydanie duplikátu členského preukazu s vyznačením informácie o zaplatení členského za prebiehajúci rok nie je zaťažené žiadnymi odvodmi.

2. Za poškodené, alebo stratené tlačivo Povolenie na rybolov vydáva OZ SRZ duplikát- Povolenie na rybolov s nalepenou známkou opatrenou pečiatkou a podpisom rybárskeho hospodára alebo inej štatutárnym zástupcom poverenej osoby, s označením DUPLIKÁT. OZ SRZ je povinná dokladovať Rade SRZ vydanie duplikátu zaslaním zápisu o poškodení alebo strate Povolenia na rybolov. - 11 -

Povolenie na rybolov OZ SRZ nie je povinná vydať, ak už bol vydaný počet Povolení na rybolov, ktorý si stanovila pre príslušný kalendárny rok.

3. Vydanie duplikátu za poškodené alebo stratené Povolenie na rybolov je podmienené zaplatením peňažnej sumy v plnej výške, a nie je oslobodené od odvodov.

4. V prípade odcudzenia tlačiva „Povolenia na rybolov“ môže výbor OZ SRZ na základe zápisu od príslušného policajného orgánu o odcudzení odpustiť zaplatenie peňažnej sumy za vydanie duplikátu. V takomto prípade je vydanie duplikátu príslušného Povolenia na rybolov oslobodené od odvodov. Pri vyúčtovaní predaja cenín je potrebné doložiť kópiu alebo sken rozhodnutia výboru OZ SRZ s priloženým zápisom od PZ.

5. Za poškodené, stratené alebo odcudzené Povolenia na rybolov pre nečlenov SRZ sa duplikáty nevydávajú.

6. Vydávanie duplikátov Sekretariátom sa riadi ustanoveniami tohto článku. Evidenciu o takto vydaných duplikátoch vedie Sekretariát.

Článok XVI. Všeobecné zásady

1. V rybárskych revíroch SRZ môžu loviť aj držitelia osobitného povolenia na rybolov vydaného v súlade s § 12 ods. 8 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

2. Iné druhy Povolenia na rybolov a Známok ako sú uvedené v tejto smernici, sú neplatné. Vydávanie Povolení na rybolov alebo Známok v rozpore s touto smernicou, sa považuje za porušenie zväzovej disciplíny.

Článok XVII. Príjmy a odvody finančných prostriedkov

1. Príjmy zo zápisného zostávajú príjmami OZ SRZ.

2. Príjmy z členských príspevkov sú určené na plnenie zväzových úloh a organizačnú činnosť Rady SRZ a OZ SRZ.

3. OZ SRZ z dosiahnutých príjmov z členských príspevkov odvedie Rade SRZ za každého za každého člena staršieho ako 15 rokov sumu určenú rozhodnutím Rady SRZ.

4. Príjmami za Povolenia na rybolov a Známky sa rozumejú tržby dosiahnuté za vydané Povolenia na rybolov a Známky v stanovenej cene v súlade s touto smernicou.

5. OZ SRZ si ponechajú časť tržieb za vydané Povolenia na rybolov a Známky ako svoje príjmy, ktoré použijú na zarybňovanie revírov v ich obhospodarovaní a časť tržieb sú povinné odviesť na účet Rady SRZ vo výške stanovenej Radou SRZ.

6. Sekretariát vystaví OZ SRZ na základe jej záväznej objednávky súhrnnú faktúru, a to do 15. februára príslušného kalendárneho roka.

7. OZ SRZ sú povinné uhradiť faktúru takto:

a) minimálne 30 % z hodnoty celkovej faktúry v termíne do 30.4. príslušného kalendárneho roka

b) minimálne 50% z hodnoty celkovej faktúry do 30.6. príslušného kalendárneho roka

c) zvyšnú hodnotu celkovej faktúry do 31.8. príslušného kalendárneho roka. - 12 -

8. OZ SRZ, ktoré do 31.8. príslušného kalendárneho roka neuhradia faktúry, nebudú vydané povolenia na rybolov na reprezentačné účely pre funkcionárov pre nasledujúci kalendárny rok.

9. Nepoužité Známky OZ SRZ zašle najneskôr do 30.10. príslušného kalendárneho roka na Sekretariát Rady SRZ. Sekretariát na základe vrátených Známok vystaví OZ SRZ dobropis. Dobropisovanú čiastku vráti SRZ Rada na účet OZ SRZ do 30.11. príslušného kalendárneho roka. V prípade pohľadávky voči OZ SRZ, zašle Rada SRZ A dobropisovanú čiastku zníženú o výšku pohľadávky a zašle informáciu OZ o započítaní pohľadávky. Známky „Hosťovacie povolenie na rybolov“ (hosťovacie povolenia )sa nevracajú.Všetky ostatné faktúry vystavené v priebehu príslušného kalendárneho roka na základe doobjednávania ďalších Známok OZ SRZ sú splatné do 14 dní od vystavenia faktúry.

10. Stornovať je možné iba Povolenia na rybolov a Známky, ktoré boli znehodnotené z dôvodu nesprávneho vyplnenia.

Článok XVIII. Použitie finančných prostriedkov za vydané povolenia na rybolov

1. Finančné prostriedky za vydané Povolenie na rybolov a Známky - miestne povolenia alebo hosťovacie povolenia, použije OZ SRZ výhradne na úhradu nákladov spojených so zarybňovaním rybárskych revírov vo svojom obhospodarovaní, vrátane svojich rybárskych revírov zaradených do zväzového povolenia, na zlepšovanie životných a ekologických podmienok v kaprových a lososových vodách, na zlepšovanie životného prostredia v tečúcich vodách, pre chov a prirodzenú reprodukciu rýb a na pravidelné a mimoriadne náklady súvisiace so zabezpečením a ochranou rybárskych revírov. V prípade splnenia minimálneho zarybnenia je možné časť týchto finančných prostriedkov použiť na označenie, údržbu alebo nájom revíru a na nadobudnutie rybárskych revírov do vlastníctva OZ SRZ alebo Rady SRZ.

2. OZ SRZ sú povinné odviesť z každej vydanej Známky miestne povolenie do Rezervného zarybňovacieho fondu čiastku určenú Radou SRZ, rovnako aj z ostatných cenín v súlade s rozhodnutím Rady SRZ.

3. Finančné prostriedky za vydané Známky zväzové povolenia sú OZ SRZ povinné odviesť na účet Rady SRZ. Rada SRZ z každej vydanej Známky zväzové povolenie odvedie do Rezervného zarybňovacieho fondu čiastku určenú Radou SRZ.

4. Rezervný zarybňovací fond Rada SRZ použije:

a) na úhradu schváleného prvotného zarybnenia v priebehu príslušného kalendárneho roka,

b) na úhradu dopravných nákladov na zarybnenie revírov z rezervného fondu za zvláštne povolenia,

c) na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s ochranou rybárstva v rybárskych revíroch,

d) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s odborným rybárskym školením rybárskych hospodárov, rybárskej stráže a na iné vzdelávacie akcie v oblasti hospodárenia a starostlivosti o rybárske revíry,

e) na úhradu nákladov na zarybňovanie vôd využívaných na preteky organizované Radou SRZ,

f) na čiastočnú úhradu škôd vzniknutých úhynom rýb v prípadoch nezisteného vinníka a na vykrývanie cenových rozdielov v priebehu roka pri nákupe rýb,

g) na výpomoc pri znovuzarybňovaní rybárskych revírov OZ SRZ po otravách alebo živelných pohromách

h) na zabezpečenie ichtyologických prieskumov. - 13 -

5. Ostatné finančné prostriedky získané zo Známky zväzové povolenie na kaprové vody, Rada SRZ rozdelí do:

a) Zarybňovacieho fondu na kaprové revíry Rady SRZ, ktorý použije výlučne na zarybňovanie revírov (vrátane dopravy) v užívaní Rady SRZ a na ich ochranu rybárskou strážou,

b) Zarybňovacieho fondu na kaprové revíry OZ SRZ, ktorý slúži na dorybnenie revírov OZ SRZ zaradených vo zväzovom povolení pre vody kaprové.

6. Ostatné finančné prostriedky získané zo Známky zväzové povolenie na lipňové vody, Rada SRZ rozdelí do:

a) Zarybňovacieho fondu na lososové revíry Rady SRZ, ktorý použije výlučne na zarybňovanie revírov (vrátane dopravy) v užívaní Rady SRZ a na ich ochranu rybárskou strážou,

b) Zarybňovacieho fondu na lipňové revíry OZ SRZ, ktorý slúži na dorybnenie revírov OZ SRZ zaradených vo zväzovom povolení pre vody lipňové.

7. Rada SRZ sleduje použitie finančných prostriedkov v zmysle príslušného vnútorného predpisu.

8. Finančné prostriedky za vydané Známky zvláštne povolenia na rybolov sa odvedú do Zarybňovacieho fondu Rady SRZ zo zvláštnych povolení, ktorý Rada SRZ použije na zarybňovanie rybárskych revírov OZ SRZ, reprezentačného revíru Rady SRZ Gôtovany – zátoka, podľa vykázaných úlovkov držiteľmi týchto povolení a revírov Rady SRZ s režimom bez privlastnenia si úlovkov (CHAP).

Článok XIX. Rybársky poriadok

1. Rybársky poriadok je súpis podmienok lovu rýb a lovných mier, osobitných obmedzení výkonu rybárskeho práva, zoznamu a popisu revírov, na ktoré sa príslušné povolenie vzťahuje. Rybársky poriadok musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi o rybárstve a vnútroorganizačnými predpismi SRZ. Rybársky poriadok je neoddeliteľnou súčasťou povolenia na rybolov.

2. OZ SRZ, Sekretariát Rady SRZ a poverení predajcovia povolení sú povinní pri vydávaní Povolení na rybolov, vydať držiteľovi aj príslušný aktuálny rybársky poriadok resp. jeho dodatok so zmenami, platnými na príslušný kalendárny rok. OZ SRZ sú povinné predložiť miestne rybárske poriadky príslušnému ichtyológovi na kontrolu vždy na 3 - ročné obdobie. Ichtyológovia následne predkladajú správu o vykonanej kontrole a oboznamujú Radu SRZ so zistenými skutočnosťami. Rada SRZ v prípade zistenia nesúladu rybárskych poriadkov s platnou legislatívou a vnútrozväzovými predpismi príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov. V prípade zmeny v miestnom rybárskom poriadku v rámci 3 - ročného obdobia je OZ SRZ povinná zaslať rybársky poriadok resp. jeho dodatok na kontrolu ichtyológovi.

3. Samostatné rybárske poriadky sa vydávajú k hosťovacím povoleniam a k povoleniam pre nečlenov SRZ.

4. Loviaci sú povinní pri love rýb dodržiavať miestny rybársky poriadok, ktorý nesmie byť v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismy, so zväzovým rybárskym poriadkom pre revíry zaradené vo zväzovom povolení a v zvláštnom povolení na všetky revíry SRZ.

Článok XX. Rybársky lístok

1. Podľa § 12 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na - 14 - rybolov. Rybárske lístky vydáva obec, mesto v hlavnom – meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť. A

2. Cena rybárskeho lístka je stanovená zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa prílohy – Sadzobník správnych poplatkov. Oslobodenie od poplatku za vydanie rybárskeho lístka nezbavuje osobu od povinnosti mať rybársky lístok pri sebe pri výkone rybárskeho práva.

Článok XXI. Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Radou SRZ a účinnosť od 1. januára 2020.

2. Touto smernicou sa zrušuje Smernica č. 2497/753/17-Sekr. o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov.

3. Touto smernicou sa zrušujú všetky uznesenia Rady SRZ a uznesenia Prezídia Rady SRZ, ktoré sú v rozpore s touto smernicou.

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina